ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

174

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

76

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 2 /1%
1.3. นร.21 - 40 10 /6%
1.4. นร.41 - 60 8 /5%
1.5. นร.61 - 80 17 /10%
1.6. นร.81 - 100 22 /13%
1.7. นร.101 - 120 17 /10%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

18

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

170

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

174

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

65

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,826

ห้องเรียน
-5
ตาราง

32,052

นักเรียน
-1382
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,766

-467
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

22,550

-696
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,635

-190
ตาราง
นร.ม.ปลาย

101

-29
ตาราง

174

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
76
กลาง
93
ใหญ่
3
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

12

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2568

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ106 /61%
ปฐมวัย - ม.ต้น63 /36%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ3 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) 76 /44%
ขนาดกลาง (121 - 600) 93 /53%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) 3 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) 2 /1%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 76 /44%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 48 /28%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 33 /19%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 12 /7%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 3 /2%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 2 /1%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) 75 /43%
ขนาดกลาง (120 - 719) 97 /56%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) 1 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
174 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองสกลนคร

70 โรงเรียน

ตาราง
โพนนาแก้ว

20 โรงเรียน

ตาราง
กุสุมาลย์

26 โรงเรียน

ตาราง
โคกศรีสุพรรณ

18 โรงเรียน

ตาราง
เต่างอย

10 โรงเรียน

ตาราง
ภูพาน

16 โรงเรียน

ตาราง
กุดบาก

14 โรงเรียน

ตาราง

16 เครือข่าย
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูผายล

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายเต่างอย

13 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี

13 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายแมดด่านพลังวิทย์

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายโพนสามัคคี

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายถิ่นภูไท

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุดบาก

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 1

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 2

14 โรงเรียน

ตาราง
ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
Version.DTE.2024.06.10